1
تازه ها کلیپ ها
- ۱۳:۲۷

تغییر کاربری استادیوم فوتبال به کسنرت موسیقی
چگونه استادیوم آرنا شهر آمستردام هلند برای برگزاری کنسرت موسیقی تغییر کاربری می دهد؟
تغییر کاربری استادیوم فوتبال به کسنرت موسیقی
چگونه استادیوم آرنا شهر آمستردام هلند برای برگزاری کنسرت موسیقی تغییر کاربری می دهد؟کنسرت
موسیقی
فوتبال
استادیوم
ورزشگاهآخرین عناوین