1
:
عکاسی
 

چند تا عود روشن کنید و آن ها را زیر صفحه گرد قرار دهید به طوری که دود بالا رفته و به لبه های صفحه برخورد کرده و از کنارشان رد شود.
 
عکاسی
 
آموزش
 

آخرین عناوین