1
:
مجری
 

مجریان تلویزیون براساس سابقه، محبوبیت و تعداد طرفداران برنامه‌شان دستمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند.
 
دستمزد
 
تلویزیون
 
مجری
 

آخرین عناوین