1
:
آمریکا
 

باراک اوبا که به کشورهای آفریقای سفر کرده بود عکس سلفی در کنار خواهرش گرفت.
 
اوباما
 
تلفن همراه
 
آمریکا
 


آخرین عناوین