1
:
ایتالیا
 

خبری از آن غرش های چندصد اسب بخاری نیست بلکه می خواهیم نمونه بروز شده فیات ۵۰۰ همان خودروی بسیار کوچک چند دهه گذشته و زیباروی جمع و جور سال های اخیر را مورد بررسی قرار دهیم.
 
ایتالیا
 

آخرین عناوین