1
:
عمر
 

چقدر از عمرمان در خواب، حمام و ترافیک می‌گذرد؟
 
عمر
 
خواب
 
ترافیک
 

مردی چینی با بیش از دو قرن و نیم زندگی، اکثر عمر خود را در کوهستان ها و در پی جمع آوری گیاهان دارویی سپری کرده است.
 
پیری
 
عمر
 

آخرین عناوین