1
:
پله برقی
 

این کودک که از ناحیه آرنج و انگشتان دچار آسیب جدی و له شدگی شده بود ، به بیمارستان منتقل شد.
 
کودکان
 
پله برقی
 

آخرین عناوین