1
:
اپل
 

دستاورد دانشمند ایرانی و دانش آموخته دانشگاه استنفورد مایکروسافت و اپل را به چالش جدی کشانده است.
 
دانشمند
 
ایرانی
 
مایکروسافت
 
اپل
 

آخرین عناوین