1
:
مغز
 

اولین پوشک نوزاد را می‌توان به عنوان شاخصی برای درک و تشخیص به موقع مشکلات مغزی و ذهنی او مورد استفاده قرار داد.
 
نوزاد
 
پوشک
 
مغز
 

آخرین عناوین