1
:
آدمخوار
 

تامارا سامسونووا، شرح جزئیات قتل‌های زنجیره‌ای خود رو به سه زبان در دفتر خاطرات خود نوشته و نگهداری می‌کرده است.
 
آدمخوار
 

آخرین عناوین