1
:
زباله
 

زیر پای خیابان، شهری است پر از زباله و گندابی که ما به دست خود ساخته ایم.
 
تهران
 
زباله
 

آخرین عناوین