1
:
فیروزآباد
 

کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد به همراه بیشاپور کازرون و کاخ ساسانی سروستان با نام * محورساسانی فارس* آماده ثبت در سازمان علمی – فرهنگی و تربیتی یونسکو است
 
ساسانیان
 
فیروزآباد
 

آخرین عناوین