1
:
سوخت گیری
 

با افزایش قیمت بنزین، توجه به این ماده در مرکز توجه قرار می گیرد. آنچه در مورد این ماده اهمیت دارد، نحوه سوختگیری خودرو است و اینکه در این وانفسای گرانی سوخت چگونه از هدر رفت آن در باک خودرو جلوگیری شود.
 
سوخت گیری
 
آموزش
 

آخرین عناوین