1
:
خرید
 

هر هندوانه یک نشیمنگاه دارد! بله بخشی که یک لکه ی مشخص در یک طرف هندوانه وجود دارد که مربوط به بخشی است که هندوانه با زمین تماس داشته است
 
آموزش
 
خرید
 
هندوانه
 

آخرین عناوین