1
:
تویوتا
 

"کانبان ابزاریست برای تحقق فروش درست به موقع (JIT ).برای اینکه این ابزار بخوبی کار کند بایستی جریان در فرایند تولید تا حد امکان مدیریت شود این یک شرط اساسی است .از دیگر شروط مهم هموار سازی تولید و کار کردن مطابق با روش های کاری استاندارد است .
 
تویوتا
 

آخرین عناوین